Au­tos po­zý­va na bez­plat­nú skúš­ku aku­mu­lá­to­rov znač­ky EXI­DE!


Aby ste moh­li vy­užiť bez­plat­nú kon­tro­lu aku­mul­áto­ra znač­ky EXI­DE, mu­sí­te ho mať od nás za­kú­pe­ný a po­tom už mô­že­te prí­sť na ho­cik­to­rú po­boč­ku Au­tos a aku­mu­lá­tor bu­de skon­tro­lo­va­ný.