Ba­té­rie BOSCH

Prog­ram ba­té­ria BOSCH pre ná­klad­né a úžit­ko­vé vo­zid­lá, bo­la roz­ší­re­ná o dve no­vé ba­té­rie, kto­ré vy­uží­va­jú tech­no­ló­gie EFB.