C.F. Berg no­vá znač­ka v sie­ti Au­tos

Na za­čiat­ku to­ho ro­ku sa sieť pre­da­ja Au­tos roz­rá­stla o pro­duk­ty znač­ky C.​F.​Berg. Tá­to znač­ka po­nú­ka ši­ro­ký sor­ti­ment náh­rad­ných die­lov do ka­bín.