No­vé zme­ny na spoj­ko­vej la­me­le

Ino­va­tív­ne zme­ny, kto­ré sa tý­ka­jú spoj­ko­vej la­me­ly LuK o prie­me­re 360 mm, 400 mm a 430 mm. K dis­po­zí­cii je no­vý opti­ma­li­zo­va­ný me­cha­nic­ký a te­pel­ný ma­te­riál pri tre­cích ob­lo­že­niach spoj­ko­vé­ho ko­tú­ča, ozna­če­nie HD 30 PLUS.