Au­tos Slo­va­kia hos­ti­la svo­jich kli­en­tov pod Tat­ra­mi

Mi­nu­lý ví­kend sa Vy­so­ké Tat­ry za­pla­vi­li zá­kaz­ník­mi fir­my Au­tos Slo­va­kia. Hlav­ným dô­vo­dom bo­la vďa­ka za spo­lu­prá­cu, kto­rá už tr­vá 10 ro­kov.

Au­tos po­boč­ky sa na slo­ven­skom tr­hu dy­na­mic­ky roz­ví­ja­jú. Pr­vá z nich bo­la v ro­ku 2009, po sied­mich ro­koch na­rás­tol ich po­čet už na de­sať. Je to vďa­ka dob­rej spo­lu­prá­ci, dô­ve­re a sym­pa­tiám na­šich zá­kaz­ní­kov. Au­tos Slo­va­kia zís­ka­la no­vých par­tne­rov a roz­ši­ru­je svo­ju pô­sob­nosť a vý­znam na slo­ven­skom tr­hu.

26. ja­nu­ára Sta­rý Smo­ko­vec v srd­ci slo­ven­ských Tat­rách pri­ví­tal svo­jich hos­tí . Ve­čer za­čal prí­ho­vo­rom ko­na­te­ľov a ďa­lej ho uvá­dzal šar­mant­ná mo­de­rá­tor­ka. Au­tos pár­ty bo­la skve­lou prí­le­ži­tos­ťou na zá­ba­vu a ta­kis­to na spoz­na­nie no­vých ľu­dí vo svo­jom od­bo­re. Stret­nu­tia sa zú­čast­ni­li nie­len zá­kaz­ní­ci a za­mest­nan­ci, ale aj zá­stup­co­via zna­čiek ako sú KM Ger­ma­ny, Fo­mar, FTE, Hengst, MS Mo­tor­ser­vi­ce, NIS­SENS a Va­leo, ta­kis­to bo­li spon­zor­mi stret­nu­tia a mu­sí­me pri­po­me­núť, že s na­mi blíz­ko spo­lu­pra­cu­jú.

Stret­nu­tia sa zú­čast­ni­lo tak­mer 200 hos­tí, pre kto­rých sme pri­pra­vi­li ve­čer pl­ný ne­za­bud­nu­teľ­ných emó­cií a zá­ba­vy. Hu­dob­né a ta­neč­né vy­stú­pe­nia za­bez­pe­čo­va­li ne­us­tá­ly strie­da­nie tan­ca, zá­ba­vy a úža­su. Hos­tia trá­vi­li svo­je chví­le na par­ke­te až do sko­ré­ho rá­na.