O spoločnosti

Spo­loč­nosť AU­TOS po­nú­ka náh­rad­né die­ly pre ná­klad­né au­to­mo­bi­ly, prí­ve­sy, ná­ve­sy, au­to­bu­sy, vy­ba­ve­nie ser­vis­ných diel­ni a pro­fe­si­onál­ne služ­by. Pro­fe­si­ona­li­ta a naj­vyš­šia kva­li­ta na­šej viac ako 20 roč­nej prá­ce sa pre­ja­vi­la vy­bu­do­va­ním pre­daj­nej sie­te s viac ako 71 po­boč­ka­mi v Poľ­sku, 7 v Čes­kej re­pub­li­ke 10 v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Tak­tiež jej ne­us­tá­le roz­ši­ro­va­nie nás ra­dí me­dzi jed­né­ho z naj­väč­ších dis­tri­bú­to­rov náh­rad­ných die­lov pre ná­klad­né a prí­poj­né vo­zid­lá v Euró­pe.

40.000 ti­síc skla­do­vých po­lo­žiek po­sky­tu­je na­ším zá­kaz­ní­kom vy­so­kú do­stup­nosť die­lov pre vo­zid­lá. MER­CE­DES, VOL­VO, DAF, SCA­NIA, IVE­CO, RE­NAULT, prí­poj­ne vo­zid­lá TRAI­LOR, FRU­E­HAUF, SCH­MITZ, KO­EGEL, KA­ESS­BOH­RER, KRO­NE. Samozrejme aj ná­pra­vy SAF, BPW, ROR, SMB, GI­GANT. O ich rých­le a bez­peč­né do­da­nie k zá­kaz­ní­ko­vi sa sta­rá flo­ti­la 150 áut. Má­me tiež vlast­nú znač­ku náh­rad­ných die­lov ATP (Au­tos Truck Parts) s vy­so­kou kva­li­tou za pri­me­ra­nú ce­nu, kto­rá ob­sa­hu­je viac ako 4000 skla­do­vých po­lo­žiek.

V prie­be­hu na­šej čin­nos­ti sme sa sta­li par­tner­mi viac ako 400 vý­rob­cov a do­dá­va­te­ľov z ce­lé­ho sve­ta. Cel­ko­vá roz­lo­ha na­šich skla­dov je v sú­čas­nej do­be 45.000 m2. Kaž­dý deň sa sna­ží­me bu­do­vať veľ­mi dob­ré a ko­rekt­né vzťa­hy. Ne­us­tá­le po­čú­va­me po­tre­by a oča­ká­va­nia, to všet­ko pre dob­ro a naj­vyš­šiu úro­veň ob­slu­hy zá­kaz­ní­ka.