Kariéra

Špe­cia­lis­ta pre­da­ja náh­rad­ných die­lov

Mies­to: Ce­lé Slo­ven­sko

Po­žia­dav­ky:
• zna­losť tr­hu a prob­le­ma­ti­ka pre­da­ja náh­rad­ných die­lov pre ná­klad­né vo­zid­lá
• ko­mu­ni­kač­né a or­ga­ni­zač­né zruč­nos­ti
• fle­xi­bi­li­ta
• vo­dičs­ký pre­ukaz sku­pi­ny B

Po­nú­ka­me:
• za­mest­na­nie na zá­kla­de pra­cov­nej zmlu­vy
• pro­duk­to­vé ško­le­nia pre­da­ja
• at­rak­tív­ny sys­tém od­me­ňo­va­nia