Diely autobusov

Špe­cia­li­zu­je­me sa na pre­daj ori­gi­nál­nych náh­rad­ných die­lov ako aj náh­rad do au­to­bu­sov a do ná­klad­ných áut hlav­ných zna­čiek.

  • So­la­ris
  • Sol­bus
  • Vol­vo
  • Man
  • Mer­ce­des-Benz

 

mann filterwabcotechplastmahlehaldexexmotoe industryfleetguard