Aktuality Category

Posted On október 23, 2019By Autos AutosIn Aktuality

Priprav sa na zimnú sezónu s nami!

Priprav sa na zimnú sezónu s nami! by Anonymous pSnqcVLal on ScribdRead More
Mi­nu­lý ví­kend sa Vy­so­ké Tat­ry za­pla­vi­li zá­kaz­ník­mi fir­my Au­tos Slo­va­kia. Hlav­ným dô­vo­dom bo­la vďa­ka za spo­lu­prá­cu, kto­rá už tr­vá 10 ro­kov. Au­tos po­boč­ky sa na slo­ven­skom tr­hu dy­na­mic­ky roz­ví­ja­jú. Pr­vá z nich bo­la v ro­ku 2009, po sied­mich ro­koch na­rás­tol ich po­čet už na de­sať. Je to vďa­ka dob­rej spo­lu­prá­ci, dô­ve­re a sym­pa­tiám na­šich zá­kaz­ní­kov. Au­tos Slo­va­kia zís­ka­la no­vých par­tne­rov a roz­ši­ru­je svo­ju pô­sob­nosť a vý­znam na slo­ven­skom tr­hu. 26. ja­nu­ára Sta­rý Smo­ko­vec v srd­ci slo­ven­ských Tat­rách pri­ví­tal svo­jich hos­tí . Ve­čer za­čal prí­ho­vo­rom ko­na­te­ľov a ďa­lej ho uvá­dzal šar­mant­náRead More
Do­nes nám na po­boč­ku sta­ré brz­do­vé str­me­ne znač­ky KNORR, HAL­DEX, WAB­CO, ME­RI­TOR a do­sta­neš za nich 75 €!  Read More
Aby ste moh­li vy­užiť bez­plat­nú kon­tro­lu aku­mul­áto­ra znač­ky EXI­DE, mu­sí­te ho mať od nás za­kú­pe­ný a po­tom už mô­že­te prí­sť na ho­cik­to­rú po­boč­ku Au­tos a aku­mu­lá­tor bu­de skon­tro­lo­va­ný.Read More

Posted On apríl 5, 2019By adminIn Aktuality

No­vé svet­lá FRIS­TOM

Príď­te sa po­zrieť na na­še po­boč­ky a vy­ber­te si zo ši­ro­kej po­nu­ky sve­tiel znač­ky FRIS­TOMRead More

Posted On apríl 5, 2019By adminIn Aktuality

Novinky zo sveta svetiel od DEPO

Ši­ro­ká po­nu­ka sve­tiel znač­ky DE­PO pre ná­klad­né au­to­mo­bi­ly v sie­ti Au­tos.Read More
Na za­čiat­ku to­ho ro­ku sa sieť pre­da­ja Au­tos roz­rá­stla o pro­duk­ty znač­ky C.​F.​Berg. Tá­to znač­ka po­nú­ka ši­ro­ký sor­ti­ment náh­rad­ných die­lov do ka­bín.Read More

Posted On apríl 5, 2019By adminIn Aktuality

Au­to­s­tra­da za­čí­na!

V Au­to­se od­štar­to­va­la dru­há edí­cia be­ne­fit­né­ho prog­ra­mu s náz­vom „Au­to­s­tra­da“. V nej si na­ďa­lej bu­de­te môcť vy­mie­ňať svo­je bo­dy za dar­če­ky, kto­ré zís­ka­te za ná­ku­py u nás v Au­to­se. V mo­ti­vač­nom prog­ra­me pre kli­en­tov fir­my Au­tos Slo­va­kia, s.r.o. sa va­še ná­ku­py na­hra­dia ki­lo­met­ra­mi/bod­mi, za kto­ré si ne­skôr mô­že­te na­kú­piť vy­bra­ný sor­ti­ment. Jed­no­du­cho sa za­re­gis­tru­je­te na www.​aut​ostr​ada.​sk. Vy­pl­ní­te úda­je, kto­ré sú po­treb­né pre re­gis­trá­ciu. Po úspeš­nom re­gis­tro­va­ní Vám skon­tro­lu­je­me správ­nosť vy­pl­ne­ných úda­jov. Ih­neď po re­gis­trá­cií ob­dr­ží­te email s vy­ge­ne­ro­va­ným prí­stu­pom na Váš účet. Od pr­vej re­gis­trá­cie už mô­že­te úspeš­ne zbie­rať bo­dy, kto­ré saRead More