In­for­má­cia o spra­co­va­ní osob­ných úda­jov

In­for­má­cie o spra­co­va­ní osob­ných úda­jov

Pre­vádz­ko­va­te­ľom sa pre úče­ly tej­to in­for­má­cie roz­umie:

AU­TOS SLO­VA­KIA, s.r.o. so síd­lom Hlav­ná 4410, 059 51 Pop­rad – Ma­te­jov­ce, IČO: 44 984 723, za­pí­sa­ná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­né­ho sú­du Pre­šov, od­diel Sro, vl. č. 22402/P

Kon­taktné úda­je:

tel: +421 52 78 95 131

e-mail: in­fo@​autos.​sk

Ten­to do­ku­ment je vy­pra­co­va­ný v sú­la­de s Čl. 13 Na­ria­de­nia Európ­ske­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2016/679 o ochra­ne fy­zic­kých osôb v sú­vis­los­ti so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hy­be tých­to úda­jov (ďa­lej len „Na­ria­de­nie“) a slú­ži ako in­for­má­cia o spra­co­va­ní osob­ných úda­jov spo­loč­nos­ťou AU­TOS SLO­VA­KIA, s.r.o. so síd­lom Hlav­ná 4410, 059 51 Pop­rad – Ma­te­jov­ce, IČO: 44 984 723, kto­rá je v zmys­le Na­ria­de­nia Pre­vádz­ko­va­te­ľom v sú­vis­los­ti so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov (ďa­lej v tex­te len ako „Pre­vádz­ko­va­teľ“ ale­bo „AU­TOS SLO­VA­KIA“).

Na­ša spo­loč­nosť uve­rej­ni­la tú­to prí­ruč­ku, kto­rá Vám po­mô­že po­cho­piť, ako a pre­čo zhro­maž­ďu­je­me in­for­má­cie od Vás, kto má prí­stup k tým­to in­for­má­ciám, na ko­ho sa v prí­pa­de po­tre­by mô­že­te ob­rá­tiť, na aké úče­ly spra­cú­va­me Va­še osob­né úda­je, po akú do­bu a na akom práv­nom zá­kla­de a aké sú Va­še prá­va. Ten­to do­ku­ment bu­de pra­vi­del­ne ak­tu­ali­zo­va­ný.

Na­koľ­ko na­ša spo­loč­nosť nie je po­vin­ná mať v zmys­le Na­ria­de­nia usta­no­ve­nú zod­po­ved­nú oso­bu, v prí­pa­de, ak má­te aké­koľ­vek otáz­ky tý­ka­jú­ce sa ochra­ny Va­šich osob­ných úda­jov, ak si mys­lí­te, že bo­la po­ru­še­ná ochra­na Va­šich osob­ných úda­jov ale­bo ak chce­te zis­tiť, aké úda­je o Vás spra­cú­va na­ša spo­loč­nosť, prí­pad­ne, ak chce­te zis­tiť iné in­for­má­cie ohľa­dom Va­šich práv v sú­vis­los­ti s ochra­nou osob­ných úda­jov, kon­tak­tuj­te nás pro­sím na te­le­fón­nom čís­le: +421 52 78 95 131 ale­bo e-mai­lom: in­fo@​autos.​sk, prí­pad­ne nám za­šli­te ko­reš­pon­den­ciu na ad­re­su síd­la na­šej spo­loč­nos­ti.

Niž­šie uvá­dza­me in­for­má­cie o spra­cú­va­ní Va­šich osob­ných úda­jov v rám­ci jed­not­li­vých úče­lov. Tie­to in­for­má­cie sú ur­če­né pre za­mest­nan­cov/kon­takt­né oso­by na­šich sú­čas­ných ale­bo po­ten­ciál­nych ob­chod­ných par­tne­rov, kto­rí sú ob­chod­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi a pre na­šich sú­čas­ných ale­bo po­ten­ciál­nych ob­chod­ných par­tne­rov – fy­zic­ké oso­by – pod­ni­ka­te­ľov v roz­sa­hu ich kon­takt­ných úda­jov, resp. úda­jov ne­vyp­lý­va­jú­cich zo živ­nos­ten­ské­ho re­gis­tra, ako aj pre uchá­dza­čov o pra­cov­nú po­zí­ciu v na­šej spo­loč­nos­ti a pre všet­kých náv­štev­ní­kov na­šich we­bo­vých strá­nok.

A/ Re­gis­trá­cia na we­be – vir­tu­ál­ne kon­to zá­kaz­ní­ka (pla­tí pre web www.​aut​ostr​ada.​sk)

Ak má náš ob­chod­ný par­tner (ob­chod­ná spo­loč­nosť/fy­zic­ká oso­ba – pod­ni­ka­teľ) zá­u­jem o ob­jed­na­nie na­šich to­va­rov cez in­ter­net pro­stred­níc­tvom na­šej we­bo­vej strán­ky a zá­ro­veň chce vy­uží­vať po­skyt­nu­tú ver­nost­nú zľa­vu, je po­treb­né, aby si na na­šej we­bo­vej strán­ke vy­tvo­ril svoj účet, tzv. vir­tu­ál­ne kon­to. Na­koľ­ko v rám­ci tej­to re­gis­trá­cie v re­gis­trač­nom for­mu­lá­ri vy­ža­du­je­me aj úda­je kon­takt­nej oso­by v roz­sa­hu jej me­na, priez­vis­ka, e-mai­lo­vé­ho a te­le­fo­nic­ké­ho kon­tak­tu (t.j. bež­nú ka­te­gó­riu osob­ných úda­jov), na­koľ­ko je kon­takt­ná oso­ba fy­zic­kou oso­bou, je po­treb­né ju po­va­žo­vať za dot­knu­tú oso­bu v zmys­le Na­ria­de­nia. Úda­je tých­to osôb spra­cú­va­me na zá­kla­de ich sú­hla­su v sú­la­de s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Na­ria­de­nia, kto­rí nám ude­lí­te pri vy­pl­ne­ní re­gis­trač­né­ho for­mu­lá­ra od­klik­nu­tím okien­ka, kto­ré je umiest­ne­né pod for­mu­lá­rom. Ten­to sú­hlas sa ude­ľu­je na do­bu 10 ro­kov odo po­sled­né­ho vy­uži­tia vir­tu­ál­ne­ho kon­ta, ma­xi­mál­ne však po do­bu zme­ny opráv­ne­nej kon­takt­nej oso­by na zá­kla­de ozná­me­nia ob­chod­né­ho par­tne­ra (kli­en­ta) Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Po uply­nu­tí tej­to do­by bu­dú osob­né úda­je dot­knu­tej oso­by od­strá­ne­né z au­to­ma­ti­zo­va­nej aj ne­au­to­ma­ti­zo­va­nej for­my spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov Pre­vádz­ko­va­te­ľom. Dot­knu­tá oso­ba be­rie na ve­do­mie, že sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov mož­no pred uply­nu­tím tej­to do­by ke­dy­koľ­vek od­vo­lať do­ru­če­ním pí­som­né­ho ozná­me­nia Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi na ad­re­su je­ho síd­la vyš­šie uve­de­nú ale­bo e-mai­lom na ad­re­su in­fo@​autos.​sk. Od­vo­la­nie sú­hla­su ne­má vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia vy­chá­dza­jú­ce­ho zo sú­hla­su pre je­ho od­vo­la­ním.

Va­še osob­né úda­je sú do­stup­né len opráv­ne­ným za­mest­nan­com na­šej spo­loč­nos­ti, kto­rí Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú a tiež na­šim spro­stred­ko­va­te­ľom, s kto­rý­mi má­me uzat­vo­re­nú zmlu­vu o spra­co­va­ní osob­ných úda­jov – spo­loč­nos­ti Web­sup­port, s.r.o. so síd­lom Sta­ré Grun­ty 12, Bra­ti­sla­va 841 04, IČO: 36 421 928, kto­rá nám za­bez­pe­ču­je web­hos­tin­go­vé služ­by, na­koľ­ko re­gis­trá­cia pre­bie­ha pria­mo v on-li­ne pro­stre­dí, p. Bo­ri­so­vi Leš­čá­ko­vi so síd­lom Zim­ná 453/55, 059 01 Spiš­ská Be­lá, IČO: 50 451 171, kto­rý nám za­bez­pe­ču­je gra­fic­kú úp­ra­vu a sprá­vu we­bu.

B/ Za­sie­la­nie ne­ws­let­te­rov na­šim zá­kaz­ní­kom (pria­my mar­ke­ting) a zá­u­jem­com o no­vin­ky, kto­rí nie sú za­tiaľ na­ši­mi zá­kaz­ník­mi

Zá­kaz­ní­ci na­šej spo­loč­nos­ti sú oslo­vo­va­ní s ak­tu­ál­nou po­nu­kou to­va­rov a slu­žieb pro­stred­níc­tvom tzv. ne­ws­let­te­rov. Za tým­to úče­lom spra­cú­va­me osob­né úda­je kon­takt­ných osôb na­šich ob­chod­ných par­tne­rov/kon­takt­né úda­je na­šich ob­chod­ných par­tne­rov, kto­rí sú fy­zic­ký­mi oso­ba­mi – pod­ni­ka­teľ­mi bez sú­hla­su, na zá­kla­de tzv. opráv­ne­né­ho zá­uj­mu v sú­la­de s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Na­ria­de­nia. Na­ším opráv­ne­ným zá­uj­mom v tom­to prí­pa­de je pro­pa­gá­cia na­šich vý­rob­kov a slu­žieb, pri­čom na ten­to účel vy­uží­va­me Va­še kon­takt­né úda­je, kto­ré ste nám po­skyt­li ako náš zá­kaz­ník/kon­takt­ná oso­ba náš­ho zá­kaz­ní­ka pri pred­chá­dza­jú­cej kú­pe to­va­rov ale­bo vy­uži­tí na­šich slu­žieb (naj­mä, nie však vý­luč­ne, Va­šu e-mai­lo­vú ad­re­su). V zmys­le § 62 z. č. 351/2011 Z. z. o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách je mož­né vy­užiť pre úče­ly pria­me­ho mar­ke­tin­gu Va­še kon­takt­né úda­je na do­ru­če­nie elek­tro­nic­kej po­šty, ak sme ich zís­ka­li v sú­vis­los­ti s pre­da­jom to­va­ru ale­bo slu­žieb. Va­še osob­né úda­je ucho­vá­va­me na ten­to účel ma­xi­mál­ne po do­bu 10 ro­kov odo dňa Váš­ho po­sled­né­ho re­gis­tro­va­né­ho ná­ku­pu/ná­ku­pu spo­loč­nos­ti, kto­rej ste kon­takt­nou oso­bou, ma­xi­mál­ne však po do­bu zme­ny opráv­ne­nej kon­takt­nej oso­by na zá­kla­de ozná­me­nia ob­chod­né­ho par­tne­ra Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Tiež Vás in­for­mu­je­me o tom, že mô­že­te jed­no­du­cho a bez­plat­ne ke­dy­koľ­vek od­miet­nuť ďal­ší prí­jem na­šich mar­ke­tin­go­vých po­núk, a te­da mô­že­te ke­dy­koľ­vek na­mie­tať vo­či spra­cú­va­niu va­šich osob­ných úda­jov na úče­ly pria­me­ho mar­ke­tin­gu.

V prí­pa­de, ak má­te zá­u­jem, aby ste bo­li in­for­mo­va­ní o na­šich ak­tu­ál­nych pro­duk­toch, ich ce­nách, ak­ciách a ďal­ších no­vin­kách a zá­ro­veň ste si u nás eš­te nič ne­kú­pi­li, mô­že­te po­žia­dať o za­sie­la­nie ne­ws­let­te­ra. V ta­kom prí­pa­de však bu­de­me od Vás po­ža­do­vať sú­hlas so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov (t.j. od oso­by, kto­rá po­skyt­la svoj e-mail, na kto­rý ma­jú byť no­vin­ky za­sie­la­né, po­kiaľ nej­de o vše­obec­ný e-mail, na zá­kla­de kto­ré­ho nie je mož­né iden­ti­fi­ko­vať dot­knu­tú oso­bu, na­koľ­ko v da­nom prí­pa­de by sa ne­jed­na­lo o osob­ný údaj). Ta­ký­to sú­hlas nám ude­ľu­je­te na ob­do­bie 10 ro­kov od je­ho po­skytn­tu­ia. Ten však mô­že­te ke­dy­koľ­vek od­vo­lať a to klik­nu­tím v e-mai­lo­vej sprá­ve na prí­sluš­ný od­kaz, prí­pad­ne do­ru­če­ním pí­som­né­ho ozná­me­nia pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi na ad­re­su je­ho síd­la vyš­šie uve­de­nú ale­bo e-mai­lom na ad­re­su in­fo@​autos.​sk. Od­vo­la­nie sú­hla­su ne­má vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia vy­chá­dza­jú­ce­ho zo sú­hla­su pre je­ho od­vo­la­ním.

Va­še osob­né úda­je sú do­stup­né len opráv­ne­ným za­mest­nan­com na­šej spo­loč­nos­ti, kto­rí Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú a tiež náš­mu spro­stred­ko­va­te­ľo­vi – p. Bo­ri­so­vi Leš­čá­ko­vi so síd­lom Zim­ná 453/55, 059 01 Spiš­ská Be­lá, IČO: 50 451 171, kto­rý nám za­bez­pe­ču­je gra­fic­kú úp­ra­vu a sprá­vu we­bu. Prí­jem­com Va­šich osob­ných úda­jov v prí­pa­de, ak po­žia­da­te o za­sie­la­nie ne­ws­let­te­ra je v roz­sa­hu e-mai­lo­vej ad­re­sy, kto­rú za­dá­te na we­bo­vej strán­ke www.​autos.​​sk

C/ Evi­den­cia zá­stup­cov a kon­takt­ných osôb ob­chod­ných par­tne­rov a evi­den­cia osob­ných úda­jov ob­chod­ných par­tne­rov, kto­rí sú fy­zic­ký­mi oso­ba­mi – pod­ni­ka­teľ­mi v sú­vis­los­ti s pl­ne­ním zmluv­ných zá­väz­kov

Za úče­lom to­ho, aby sme moh­li jed­no­duch­šie a rých­lej­šie re­a­li­zo­vať ob­chod­né vzťa­hy s na­ši­mi ob­chod­ný­mi par­tner­mi, nám tí­to po­sky­tu­jú kon­takt­né úda­je vás ako svo­jich za­mest­nan­cov, príp. čle­nov šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu, príp. ako iných ni­mi po­ve­re­ných osôb, kto­ré na­ša spo­loč­nosť ďa­lej spra­cú­va (evi­du­je a v prí­pa­de po­tre­by vás po­tom kon­tak­tu­je). Ob­dob­ne to pla­tí aj v prí­pa­de, ak ste fy­zic­kou oso­bou – pod­ni­ka­te­ľom a po­skyt­ne­te nám svo­je kon­takt­né úda­je, na­koľ­ko ide o úda­je, kto­ré sa ne­za­pi­su­jú do živ­nos­ten­ské­ho re­gis­tra.

Tie­to Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­me z dô­vo­du po­tre­by re­a­li­zá­cie náš­ho zmluv­né­ho vzťa­hu s ob­chod­ným par­tne­rom v sú­la­de s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (práv­nym zá­kla­dom je te­da pl­ne­nie zmlu­vy, ale­bo aby sa na zá­kla­de žia­dos­ti dot­knu­tej oso­by vy­ko­na­li opat­re­nia pred uzat­vo­re­ním zmlu­vy), ak ste fy­zic­kou oso­bou – pod­ni­ka­te­ľom, resp. čle­nom šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, s kto­rou má­me uzat­vo­re­ný zmluv­ný vzťah a v sú­la­de s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (práv­nym zá­kla­dom je v tom­to prí­pa­de náš opráv­ne­ný zá­u­jem), ak ste za­mest­nan­com náš­ho ob­chod­né­ho par­tne­ra, pri­čom v tom­to prí­pa­de je na­ším opráv­ne­ným zá­uj­mom prá­ve mož­nosť ob­rá­tiť sa na kon­takt­nú oso­bu za úče­lom trans­pa­ren­tnej­šej re­a­li­zá­cie zmluv­né­ho vzťa­hu s na­ším ob­chod­ným par­tne­rom, kto­rý Vás ur­čil v rám­ci pl­ne­nia Va­šich pra­cov­ných po­vin­nos­tí ako kon­takt­nú oso­bu. V rám­ci toh­to úče­lu spra­cú­va­me o Vás len osob­né úda­je bež­nej ka­te­gó­rie – iden­ti­fi­kač­né a kon­takt­né úda­je. Tie­to osob­né úda­je o Vás spra­cú­va­me po do­bu trva­nia zmluv­né­ho vzťa­hu me­dzi na­šou spo­loč­nos­ťou a na­ším zmluv­ným par­tne­rom, ma­xi­mál­ne však po do­bu zme­ny opráv­ne­nej kon­takt­nej oso­by (za­mest­nan­ca/čle­na šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu) na zá­kla­de ozná­me­nia ob­chod­né­ho par­tne­ra Pre­vádz­ko­va­te­ľa.

Tie­to in­for­má­cie sú do­stup­né iba opráv­ne­ným za­mest­nan­com na­šej spo­loč­nos­ti, kto­rí Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú a na­šim ob­chod­ným zá­stup­com, kto­rých zo­znam je niž­šie uve­de­ný. So všet­ký­mi spro­stred­ko­va­teľ­mi má­me uzat­vo­re­nú zmlu­vu o spra­co­va­ní osob­ných úda­jov. Va­še osob­né úda­je tiež po­sky­tu­je­me v prí­pa­de po­tre­by na zá­kla­de práv­ne­ho vzťa­hu aj spo­lu­pra­cu­jú­cim ad­vo­kát­skym kan­ce­lá­riám.

Spro­stred­ko­va­te­lia:

 • TIR­COM, s.r.o. so síd­lom 525 Kos­tol­ná-Zá­rie­čie 913 04, IČO: 46 399 101

 • Au­to­sú­čias­t­ky No­ciar, s.r.o. so síd­lom Par­ný mlyn 3074, Lu­če­nec 984 01, IČO: 46 927 948

 • TRUCK­PARTS, s.r.o. so síd­lom Dob­ro­niv­ská ces­ta 1642/6, Zvo­len 960 01, IČO: 47 225 939

 • TBL Pop­rad, s.r.o. so síd­lom Jo­li­ota Cu­rie 735/37, Pop­rad 058 01, IČO: 50 734 644

D/ E-mail a te­le­fo­nic­ký ho­vor

V prí­pa­de, ak nás s Va­šou po­žia­dav­kou ale­bo otáz­kou, prí­pad­ne pod­ne­tom kon­tak­tu­je­te pro­stred­níc­tvom e-mai­lu ale­bo te­le­fo­nic­ké­ho ho­vo­ru, v rám­ci kto­rých nám ozná­mi­te Va­še osob­né úda­je, tie­to osob­né úda­je bu­de­me spra­cú­vať dô­ver­ne vý­hrad­ne za úče­lom vy­ba­ve­nia tej­to Va­šej po­žia­dav­ky. Úče­lom spra­cú­va­nia tých­to osob­ných úda­jov je spra­co­va­nie a vy­hod­no­te­nie Va­šej po­žia­dav­ky odo­sla­nej pro­stred­níc­tvom e-mai­lu ale­bo ozná­me­nej po­čas te­le­fo­nic­ké­ho ho­vo­ru, pri­čom ob­sa­hom tej­to po­žia­dav­ky mô­že byť pre­d­zm­luv­ná ko­mu­ni­ká­cia za úče­lom uzat­vo­re­nia zmlu­vy ale­bo ob­sa­hom kto­rej mô­žu byť iné in­for­má­cie, o kto­ré nás žia­da­te. V tej­to sú­vis­los­ti mô­že byť te­da práv­nym zá­kla­dom pre spra­co­va­nie Va­šich osob­ných úda­jov buď Čl. 6 ods. 1 písm. b) Na­ria­de­nia (tzv. pre­d­zm­luv­né vzťa­hy) ale­bo Čl. 6 ods. 1 písm. f) Na­ria­de­nia, či­že opráv­ne­ný zá­u­jem na­šej spo­loč­nos­ti, ak nás žia­da­te o po­skyt­nu­tie in­for­má­cií bez ďal­šie­ho zá­uj­mu o uzat­vo­re­nie zmluv­né­ho vzťa­hu s na­šou spo­loč­nos­ťou, pri­čom na­ším opráv­ne­ným zá­uj­mom je zá­u­jem na tom, aby sme od­po­ve­da­li na Va­še otáz­ky a po­skyt­li Vám po­ža­do­va­né in­for­má­cie a v prí­pa­de po­tre­by aj po­ža­do­va­ný in­for­mač­ný ma­te­riál, čím pris­pie­va­me k Va­šej spo­koj­nos­ti.

Tie­to in­for­má­cie sú do­stup­né iba opráv­ne­ným za­mest­nan­com na­šej spo­loč­nos­ti, kto­rí Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú a na­šim ob­chod­ným zá­stup­com, kto­rí spra­cú­va­jú Va­še osob­né úda­je v na­šom me­ne v prí­pa­de, ak ich kon­tak­tu­je­te na nie­kto­rej z na­šich po­bo­čiek.

Spro­stred­ko­va­te­lia:

 • TIR­COM, s.r.o. so síd­lom 525 Kos­tol­ná-Zá­rie­čie 913 04, IČO: 46 399 101

 • Au­to­sú­čias­t­ky No­ciar, s.r.o. so síd­lom Par­ný mlyn 3074, Lu­če­nec 984 01, IČO: 46 927 948

 • TRUCK­PARTS, s.r.o. so síd­lom Dob­ro­niv­ská ces­ta 1642/6, Zvo­len 960 01, IČO: 47 225 939

 • TBL Pop­rad, s.r.o. so síd­lom Jo­li­ota Cu­rie 735/37, Pop­rad 058 01, IČO: 50 734 644

Va­še osob­né úda­je v prí­pa­de e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie s na­šou spo­loč­nos­ťou sú tiež prí­stup­né web­hos­tin­go­vej spo­loč­nos­ti Web­sup­port, s.r.o. so síd­lom Sta­ré Grun­ty 12, Bra­ti­sla­va 841 04, IČO: 36 421 928, u kto­rej má­me re­gis­tro­vú do­mé­nu, a na kto­rej ser­ve­roch sa tie­to osob­né úda­je ukla­da­jú.

E-mai­lo­vá ko­mu­ni­ká­cia s na­šou spo­loč­nos­ťou je však štan­dard­ne šif­ro­va­ná, iné sub­jek­ty k nej ne­ma­jú prí­stup.

E/ Uchá­dza­či o za­mest­na­nie

Na­ša spo­loč­nosť spra­cú­va osob­né úda­je uchá­dza­čov o za­mest­na­nie na zá­kla­de zá­ko­na č. 311/2001 Z. z. Zá­kon­ní­ka prá­ce v zne­ní ne­skor­ších pred­pi­sov a v sú­la­de s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Na­ria­de­nia v rám­ci tzv. pre­d­zm­luv­ných vzťa­hov. Za tým­to úče­lom spra­cú­va­me Va­še osob­né úda­je, kto­ré ste uvied­li v ži­vo­to­pi­se, mo­ti­vač­nom lis­te, príp. v do­kla­doch k nim pri­lo­že­ných (úda­je o zdra­vot­nej spô­so­bi­los­ti na prá­cu, vý­pis z re­gis­tra tres­tov, do­klad o do­sia­hnu­tom vzde­la­ní a pod.). Ak ste nám za­sla­li žia­dosť o pri­ja­tie do za­mest­na­nia v sú­vis­los­ti s vý­be­ro­vým ko­na­ním re­a­li­zo­va­ným na­šou spo­loč­nos­ťou, Va­še osob­né úda­je bu­de­me spra­cú­vať do ukon­če­nia a vy­hod­no­te­nia vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia. V prí­pa­de, že je Va­ša žia­dosť o za­mest­na­nie úspeš­ná, tzn. v prí­pa­de pri­ja­tia do za­mest­na­nia, bu­dú Va­še úda­je pre­ne­se­né do per­so­nál­nej zlož­ky (osob­né­ho spi­su za­mest­nan­ca). V prí­pa­de, ak Va­ša žia­dosť ne­bu­de úspeš­ná, po ukon­če­ní a ná­sled­nom vy­hod­no­te­ní vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia bu­dú Va­še osob­né úda­je zlik­vi­do­va­né. To is­té pla­tí, ak sa roz­hod­ne­te svo­ju žia­dosť o za­mest­na­nie od­vo­lať. V prí­pa­de, ak nás kon­tak­tu­je­te v sú­vis­los­ti so žia­dos­ťou o pri­ja­tie do za­mest­na­nia mi­mo vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, po od­po­ve­da­ní na Va­šu, že ne­má­me ak­tu­ál­ne voľ­né pra­cov­né mies­ta, ne­bu­de­me Va­še osob­né úda­je ďa­lej spra­cú­vať. V prí­pa­de, ak by sme ma­li o Vás v sú­vis­los­ti s Va­šou žia­dos­ťou o pri­ja­tie do za­mest­na­nia mi­mo vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia zá­u­jem, bu­de­me Va­še osob­né úda­je spra­cú­vať až do ukon­če­nia a vy­hod­no­te­nia pri­jí­ma­cie­ho po­ho­vo­ru.

Va­še osob­né úda­je sú do­stup­né len opráv­ne­ným za­mest­nan­com na­šej spo­loč­nos­ti, kto­rí Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú.

F/ Sprá­va re­gi­stra­tú­ry

V zmys­le z. č. 395/2002 Z. z. o ar­chí­voch a re­gi­stra­tú­rach a o do­pl­ne­ní nie­kto­rých zá­ko­nov v zne­ní ne­skor­ších pred­pi­sov sme po­vin­ní evi­do­vať re­gi­stra­tú­ru, kto­rá vznik­ne z na­šej čin­nos­ti. Za tým­to úče­lom spra­cú­va­me o Vás ko­reš­pon­denč­né úda­je v prí­pa­de, ak za­sie­la­te Vy nám ale­bo my Vám úrad­nú ko­reš­pon­den­ciu (pla­tí pre fy­zic­ké oso­by). Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Va­šich osob­ných úda­jov v rám­ci toh­to úče­lu je te­da vyš­šie uve­de­ný zá­kon v sú­la­de s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Na­ria­de­nia. Tú­to ko­reš­pon­den­ciu ucho­vá­va­me v na­šej spo­loč­nos­ti po do­bu 10 ro­kov.

Va­še osob­né úda­je sú do­stup­né len opráv­ne­ným za­mest­nan­com na­šej spo­loč­nos­ti, kto­rí Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú. Prí­jem­com osob­ných úda­jov mô­že byť tiež Mi­nis­ter­stvo vnút­ra SR (prí­sluš­ný ar­chív).

G/ Evi­den­cia uplat­ne­ných práv dot­knu­tých osôb

V prí­pa­de, ak si uplat­ní­te svo­je prá­va ako dot­knu­tá oso­ba, či­že oso­ba, o kto­rej spra­cú­va­me osob­né úda­je, ve­die­me o tom evi­den­ciu, na­koľ­ko ta­ký­to Váš do­pyt evi­du­je­me a tiež evi­du­je­me aj na­še od­po­ve­de na va­mi za­sla­né otáz­ky, resp. žia­dos­ti, a to na zá­kla­de Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Na­ria­de­nia. V rám­ci toh­to úče­lu spra­cú­va­me o Vás všet­ky ka­te­gó­rie osob­ných úda­jov, a to po do­bu 5 ro­kov.

Va­še osob­né úda­je sú do­stup­né len opráv­ne­ným za­mest­nan­com na­šej spo­loč­nos­ti, kto­rí Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú. Va­še osob­né úda­je tiež po­sky­tu­je­me v prí­pa­de po­tre­by na zá­kla­de práv­ne­ho vzťa­hu aj spo­lu­pra­cu­jú­cim ad­vo­kát­skym kan­ce­lá­riám a príp. oso­bám uplat­ňu­jú­cim prá­va dot­knu­tých osôb.

H/ Ob­me­dze­nie práv dot­knu­tých osôb

Ak sa osob­né úda­je spra­cú­va­jú aj z dô­vo­du ich ďal­šej ar­chi­vá­cie, mô­žu byť Va­še prá­va ob­me­dze­né oso­bit­ným pred­pi­som, ak by tie­to Va­še prá­va prav­de­po­dob­ne zne­mož­ni­li ale­bo zá­važ­ným spô­so­bom sťa­ži­li do­sia­hnu­tie toh­to úče­lu a ta­ké­to ob­me­dze­nie Va­šich práv je ne­vy­hnut­né na do­sia­hnu­tie tých­to úče­lov. V prí­pa­de, ak v sú­la­de s oso­bit­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi dôj­de k ob­me­dze­niu Va­šich práv, evi­du­je­me ta­ké­to ob­me­dze­nie v sú­la­de s § 78 ods. 10 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov v zne­ní ne­skor­ších práv­nych pred­pi­sov, pri­čom v rám­ci toh­to úče­lu spra­cú­va­me všet­ky ka­te­gó­rie osob­ných úda­jov po do­bu, po­čas kto­rej vy­plý­va ob­me­dze­nie práv dot­knu­tých osôb na ne­vy­hnut­né do­sia­hnu­tie úče­lov sta­no­ve­né oso­bit­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi.

Va­še osob­né úda­je sú do­stup­né len opráv­ne­ným za­mest­nan­com na­šej spo­loč­nos­ti. Va­še osob­né úda­je tiež po­sky­tu­je­me v prí­pa­de po­tre­by na zá­kla­de práv­ne­ho vzťa­hu aj spo­lu­pra­cu­jú­cim ad­vo­kát­skym kan­ce­lá­riám a príp. oso­bám uplat­ňu­jú­cim prá­va dot­knu­tých osôb.

Niž­šie uvá­dza­me in­for­má­cie o spra­cú­va­ní Va­šich osob­ných úda­jov, ku kto­ré­mu do­chá­dza v sú­vis­los­ti s náv­šte­vou na­šich web­strá­nok http://​www.​aut​ostr​ada.​sk/ http://​www.​autos.​​sk (jed­ná sa o tzv. on-li­ne iden­ti­fi­ká­to­ry).

A/ Účel spra­co­va­nia Va­šich osob­ných úda­jov

Va­še osob­né úda­je, kto­ré nám po­sky­tu­je­te pri náv­šte­ve na­šej we­bo­vej strán­ky, za­zna­me­ná­va­me a po­u­ží­va­me za úče­lom za­bez­pe­če­nia riad­nej pre­vádz­ky, fun­kci­ona­li­ty a uží­va­teľ­sky priaz­ni­vé­ho po­u­ží­va­nia na­šej we­bo­vej strán­ky.

B/ Roz­sah, do­ba a práv­ny zá­klad spra­cú­va­ných osob­ných úda­jov:

 1. IP ad­re­sa a iné úda­je po­treb­né na po­u­ží­va­nie elek­tro­nic­kých slu­žieb

Pri prí­stu­pe a po­u­ží­va­ní na­šich we­bo­vých strá­nok zhro­maž­ďu­je­me len osob­né úda­je, kto­ré Váš pre­hlia­dač au­to­ma­tic­ky pre­ná­ša na náš ser­ver. Tie­to in­for­má­cie sa do­čas­ne ukla­da­jú do tzv. lo­go­va­cie­ho sú­bo­ru. Na­sle­du­jú­ce in­for­má­cie sa za­zna­me­ná­va­jú bez Váš­ho zá­sa­hu a ulo­žia sa, kým sa au­to­ma­tic­ky ne­vy­ma­žú:

 • IP ad­re­sa po­ža­du­jú­ce­ho po­čí­ta­ča

 • dá­tum a čas prí­stu­pu

 • ná­zov a URL pre­vza­té­ho sú­bo­ru

 • we­bo­vá strán­ka, z kto­rej sa usku­toč­ňu­je prí­stup (od­ka­zu­jú­cich na URL)

 • po­u­ži­tý pre­hlia­dač a prí­pad­ne aj ope­rač­ný sys­tém Váš­ho po­čí­ta­ča, ako aj me­no Váš­ho pre­vádz­ko­va­te­ľa prí­stu­pu na in­ter­net

Va­ša IP ad­re­sa: je to čís­lo, kto­ré po­čí­ta­ču au­to­ma­tic­ky pri­de­lí po­sky­to­va­teľ in­ter­ne­to­vých slu­žieb (ISP). IP ad­re­sou sa pre­dov­šet­kým chá­pe uni­kát­ny iden­ti­fi­ká­tor za­ria­de­nia pri­po­je­né­ho do in­ter­ne­tu ale­bo lo­kál­nej sie­te. Jed­no­du­cho po­ve­da­né, ide te­da o iden­ti­fi­kač­ný údaj po­čí­ta­ča, te­le­fó­nu, čí tab­le­tu, av­šak nie oso­by. IP ad­re­sa sa iden­ti­fi­ku­je a za­zna­me­ná au­to­ma­tic­ky v na­šich ser­ve­ro­vých sú­bo­roch den­ní­ka vždy, keď po­u­ží­va­teľ nav­ští­vi strán­ku, a to spo­loč­ne s ča­som náv­šte­vy a nav­ští­ve­ný­mi strán­ka­mi.

IP ad­re­sa sa ne­po­va­žu­je vždy sa osob­ný údaj, ale len vte­dy, ak je mož­né pro­stred­níc­tvom iných pros­tried­kov, kto­ré má Pre­vádz­ko­va­teľ k dis­po­zí­cii, iden­ti­fi­ko­vať kon­krét­nu oso­bu. Sta­tic­ké IP ad­re­sy vy­uží­va­né fy­zic­ký­mi oso­ba­mi – jed­not­liv­ca­mi je po­treb­né po­va­žo­vať za chrá­ne­né osob­né úda­je; dy­na­mic­ká IP ad­re­sa, kto­rú po­sky­to­va­teľ on­li­ne slu­žieb ucho­vá­va v sú­vis­los­ti s pre­hlia­da­ním ob­sa­hu je­ho we­bo­vé­ho síd­la zo stra­ny dot­knu­tej oso­by, pred­sta­vu­je pre ta­ké­ho­to po­sky­to­va­te­ľa služ­by (pre­vádz­ko­va­te­ľa) osob­ný údaj, ak má k dis­po­zí­cii práv­ne pros­tried­ky, na zá­kla­de kto­rých do­ká­že iden­ti­fi­ko­vať dot­knu­tú oso­bu, a to aj vďa­ka ďal­ším in­for­má­ciám, kto­rý­mi dis­po­nu­je po­sky­to­va­teľ in­ter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia dot­knu­tej oso­by (na­pr. pre­vádz­ko­va­teľ we­bu ucho­vá­va v rám­ci lo­go­va­cích zá­zna­mov pre­vádz­ko­vý http/https den­ník). Dy­na­mic­ká IP ad­re­sa bu­de po­va­žo­va­ná za osob­ný údaj, aj v prí­pa­de, keď po­sky­to­va­teľ on­li­ne slu­žieb bu­de spra­cú­vať spo­loč­ne s dy­na­mic­kou IP ad­re­sou aj ďal­šie iden­ti­fi­ká­to­ry po­va­žo­va­né za osob­né úda­je (na­pr. me­no, priez­vis­ko, mail a pod.).

IP ad­re­sa sa ne­bu­de po­va­žo­vať za osob­ný údaj, ak IP ad­re­sa, kto­rá je pred­me­tom spra­co­va­nia je pri­de­le­ná k sie­ti, kto­rú vy­uží­va veľ­ký po­čet za­ria­de­ní (de­vi­ces), a pre­to nie je mož­né iden­ti­fi­ko­vať kon­krét­ne­ho uží­va­te­ľa za­ria­de­nia (na­pr. sieť LAN vo fir­me, v kto­rej sú zo­sie­ťo­va­né stov­ky po­čí­ta­čov vy­uží­va­né eš­te väč­ším po­čtom uží­va­te­ľov); ďa­lej ak je IP ad­re­sa ano­ny­mi­zo­va­ná v tech­nic­ky naj­skor­šom mož­nom mo­men­te, pri­čom ni­kdy ne­dôj­de k ulo­že­niu IP ad­re­sy do pa­mä­te pev­né­ho, príp. vir­tu­ál­ne­ho dis­ku pat­ria­ce­ho a v in­di­vi­du­ál­nom prí­pa­de nie je mož­né do­siah­nuť iden­ti­fi­ká­ciu kon­krét­ne­ho uží­va­te­ľa v dô­sled­ku vy­uží­va­nia slu­žieb ty­pu TOR v kom­bi­ná­cii s ďal­ší­mi fak­tor­mi (na­pr. vhod­ný typ a ver­zia pre­hľa­dá­va­ča s opti­mál­ny­mi na­sta­ve­nia­mi zá­ka­zu co­okies a au­to­ma­tic­ké­ho ma­za­nia ca­che pa­mä­te a his­tó­rie vy­hľa­dá­va­nia, vy­pnu­tie všet­kých Flash/JA­VA plu­gi­nov, mo­di­fi­ká­cia MAC ad­re­sy a pod.).

Váš pre­hlia­dač: Ur­či­té in­for­má­cie sa zhro­maž­ďu­jú pro­stred­níc­tvom väč­ši­ny pre­hlia­da­čov, na­prí­klad ad­re­sa MAC (Me­dia Ac­cess Con­trol), typ po­čí­ta­ča (Win­do­ws ale­bo Ma­cin­tosh), roz­lí­še­nie ob­ra­zov­ky, ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu a typ a ver­zia we­bo­vé­ho pre­hlia­da­ča.

Va­ša IP ad­re­sa ako osob­ný údaj vo vzťa­hu k na­šej spo­loč­nos­ti: Tým­to Vám dá­va­me na ve­do­mie, že ne­dis­po­nu­je­me pros­tried­ka­mi na iden­ti­fi­ko­va­nie kon­krét­ne­ho po­u­ží­va­te­ľa, na­koľ­ko pri náv­šte­ve na­šej we­bo­vej strán­ky sa ni­kde ne­za­dá­va­jú ďal­šie osob­né úda­je ako na­pr. me­no a priez­vis­ko ale­bo kon­takt­ný údaj. Na­koľ­ko však sú­čas­ná európ­ska ju­di­ka­tú­ra uvá­dza, že oso­ba je iden­ti­fi­ko­va­teľ­ná aj vte­dy, ak nie­kto iný (tre­tí sub­jekt) mô­že pro­stred­níc­tvom iných práv­nych pros­tried­kov iden­ti­fi­ko­vať dot­knu­tú oso­bu, či­že tá­to oso­ba je iden­ti­fi­ko­va­teľ­ná aj ne­pria­mo, mô­že byť aj v prí­pa­doch, ak ne­pos­kyt­ne­te pri náv­šte­ve na­šej we­bo­vej strán­ky iné osob­né úda­je, tá­to IP ad­re­sa po­va­žo­va­ná za osob­ný údaj (t.j. ak exis­tu­jú práv­ne pros­tried­ky umož­ňu­jú­ce po­sky­to­va­te­ľo­vi on­li­ne slu­žieb ob­rá­tiť sa – naj­mä v prí­pa­de po­čí­ta­čo­vých úto­kov – na prí­sluš­ný or­gán, aby ten­to or­gán pod­ni­kol kro­ky po­treb­né na zís­ka­nie da­ných in­for­má­cií od po­sky­to­va­te­ľa in­ter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia a na za­ča­tie trest­ných stí­ha­ní).

Práv­ny zá­klad: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Na­ria­de­nia – opráv­ne­ný zá­u­jem Pre­vádz­ko­va­te­ľa slú­ži ako práv­ny zá­klad pre spra­co­va­nie osob­ných úda­jov. Spra­co­va­nie uve­de­ných úda­jov je ne­vy­hnut­né pre po­sky­to­va­nie na­šich slu­žieb a tým slú­ži na ochra­nu opráv­ne­né­ho zá­uj­mu na­šej spo­loč­nos­ti.

Vy­ma­za­nie a do­ba ucho­vá­va­nia

Osob­né úda­je dot­knu­tej oso­by sa vy­ma­žú ale­bo za­blo­ku­jú hneď, ako dôj­de k na­pl­ne­niu úče­lu ucho­vá­va­nia úda­jov. Zhro­maž­ďo­va­nie úda­jov na pre­vádz­ko­va­nie we­bo­vých strá­nok a ukla­da­nie úda­jov do log-sú­bo­rov je ab­so­lút­ne ne­vy­hnut­né na sprá­vu we­bo­vej strán­ky. K dl­h­šej do­be ukla­da­nia mô­že dôjsť v jed­not­li­vých prí­pa­doch, ak si to vy­ža­du­je zá­kon.

 1. CO­OKIES

V zmys­le § 55 ods. 5 zá­ko­na č. 351/2011 Z. z. o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách v zne­ní ne­skor­ších pred­pi­sov si Vás tým­to do­vo­ľu­je­me in­for­mo­vať o po­u­ží­va­ní co­okies a o mož­nos­tiach zme­ny na­sta­ve­nia svoj­ho pre­hlia­da­ča pre prí­pad, že Vám ak­tu­ál­ne na­sta­ve­nie vy­uží­va­nia co­okies ne­vy­ho­vu­je. Va­še ak­tu­ál­ne na­sta­ve­nia we­bo­vé­ho pre­hlia­da­ča pre­to bu­de­me po­va­žo­vať za sú­hlas s ukla­da­ním co­okies v ur­če­nom roz­sa­hu. Co­okies mô­že­me po­va­žo­vať za osob­ný údaj v prí­pa­de, ak je mož­né pro­stred­níc­tvom nich a na zá­kla­de na­šich na­sta­ve­ní iden­ti­fi­ko­vať kon­krét­nu oso­bu.

Čo sú sú­bo­ry co­okie?

Sú­bor co­okie je ma­lý tex­to­vý sú­bor, kto­rý we­bo­vá lo­ka­li­ta ukla­dá vo va­šom po­čí­ta­či ale­bo mo­bil­nom za­ria­de­ní pri jej pre­hlia­da­ní. Vďa­ka to­mu­to sú­bo­ru si we­bo­vá lo­ka­li­ta na ur­či­tý čas ucho­vá­va in­for­má­cie o va­šich kro­koch a pre­fe­ren­ciách (ako sú pri­hla­so­va­cie me­no, ja­zyk, veľ­kosť pís­ma a iné na­sta­ve­nia zo­bra­zo­va­nia), tak­že ich pri ďal­šej náv­šte­ve lo­ka­li­ty ale­bo pre­hlia­da­ní jej jed­not­li­vých strá­nok ne­mu­sí­te opä­tov­ne uvá­dzať.

Aké co­okies po­u­ží­va­me?

V zá­vis­los­ti od dru­hu co­okies a na­sta­ve­niach Váš­ho in­ter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča mô­žu byť trva­lé ale­bo do­čas­né (po do­bu, po kto­rú má­te in­ter­ne­to­vý pre­hlia­dač spus­te­ný, ale­bo po do­bu ur­če­nú v je­ho na­sta­ve­niach). Trva­lé co­okies po­má­ha­jú pri iden­ti­fi­ko­va­ní Váš­ho za­ria­de­nia pri náv­šte­ve na­šich we­bo­vých strá­nok a umož­ňu­jú nám za­brá­niť opa­ko­va­né­mu zo­bra­zo­va­niu to­ho is­té­ho ob­sa­hu. Do­čas­né co­okies sa au­to­ma­tic­ky zma­žú pri za­tvo­re­ní in­ter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča a umož­ňu­jú ulo­že­nie nie­kto­rých in­for­má­cií, kto­ré Vám sprí­jem­nia Váš po­byt na na­šich we­bo­vých strán­kach (na­pr. ne­bu­de­te mu­sieť opa­ko­va­ne za­dá­vať nie­kto­ré úda­je do for­mu­lá­rov). Sú­bo­ry co­okies mô­že­te vždy vy­ma­zať bez ohľa­du na to, či sú trva­lé ale­bo do­čas­né.

Ako po­u­ží­va­me sú­bo­ry co­okie?

Tie­to web­strán­ky po­u­ží­va­jú sú­bo­ry co­okies na za­pa­mä­ta­nie si po­u­ží­va­teľ­ských na­sta­ve­ní a pre ne­vy­hnut­nú fun­kci­ona­li­tu web­strá­nok. Tie­to in­for­má­cie po­u­ží­va­me tiež na po­moc to­mu, aby bo­li we­bo­vé strán­ky viac uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vé, na roz­voj náš­ho di­zaj­nu strá­nok a ne­us­tá­le zlep­šo­va­nie kva­li­ty slu­žieb, kto­ré po­sky­tu­je­me.

Ako kon­tro­lo­vať sú­bo­ry co­okie

Sú­bo­ry co­okie mô­že­te kon­tro­lo­vať ale­bo zma­zať pod­ľa uvá­že­nia – pod­rob­nos­ti si po­zri­te na strán­ke about­co­okies.org. Mô­že­te vy­ma­zať všet­ky sú­bo­ry co­okie ulo­že­né vo svo­jom po­čí­ta­či a väč­ši­nu pre­hlia­da­čov mô­že­te na­sta­viť tak, aby ste im zne­mož­ni­li ich ukla­da­nie. V ta­kom­to prí­pa­de však prav­de­po­dob­ne bu­de­te mu­sieť pri kaž­dej náv­šte­ve we­bo­vej lo­ka­li­ty ma­nu­ál­ne upra­vo­vať nie­kto­ré na­sta­ve­nia a nie­kto­ré služ­by a fun­kcie ne­bu­dú fun­go­vať.

Ako od­miet­nuť po­u­ží­va­nie sú­bo­rov co­okie

Po­u­ží­va­nie sú­bo­rov co­okie je mož­né na­sta­viť po­mo­cou Váš­ho in­ter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. Väč­ši­na pre­hlia­da­čov sú­bo­ry co­okie au­to­ma­tic­ky pri­jí­ma už v úvod­nom na­sta­ve­ní.

Iden­ti­fi­ká­cia kon­krét­ne­ho po­u­ží­va­te­ľa na zá­kla­de sú­bo­rov co­okies

Na zá­kla­de in­for­má­cií zo sú­bo­rov co­okies Vás vie­me za ur­či­tých okol­nos­tí iden­ti­fi­ko­vať a Va­še úda­je z co­okies pri­ra­diť k Vám ako kon­krét­nej oso­be. Vzhľa­dom na to bu­de­me tie­to in­for­má­cie z co­okies zís­ka­vať a tak­to zís­ka­né osob­né úda­je spra­cú­vať vý­luč­ne len na zá­kla­de Váš­ho sú­hla­su, čo bu­de zá­ro­veň aj práv­nym zá­kla­dom pre spra­co­va­nie tých­to Va­šich osob­ných úda­jov. Sú­hlas s po­u­ží­va­ním co­okies a prí­sluš­né na­sta­ve­nia nám ude­ľu­je­te pri pr­vej náv­šte­ve na­šich we­bo­vých strá­nok. V zmys­le § 55 ods. 5 zá­ko­na č. 351/2011 Z. z. o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách v zne­ní ne­skor­ších pred­pi­sov sa za sú­hlas na ten­to účel sa po­va­žu­je aj po­u­ži­tie prí­sluš­né­ho na­sta­ve­nia we­bo­vé­ho pre­hlia­da­ča ale­bo iné­ho po­čí­ta­čo­vé­ho prog­ra­mu. V zá­vis­los­ti od na­sta­ve­ní Váš­ho in­ter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča mô­že­me ude­le­nie toh­to sú­hla­su po­ža­do­vať opa­ko­va­ne pri kaž­dej Va­šej náv­šte­ve. Váš sú­hlas je vždy dob­ro­voľ­ný a ne­pod­mie­ne­ný, a te­da aj keď nám ho ne­pos­kyt­ne­te, mô­že­te stá­le nav­šte­vo­vať a po­u­ží­vať na­še we­bo­vé strán­ky a on­li­ne služ­by a pro­duk­ty v roz­sa­hu, v akom nie sú co­okies po­treb­né pre ich funkč­nosť a prí­stup­nosť. Ak po­u­ží­va­nie co­okies za­ká­že­te ale­bo ob­me­dzí­te, mô­že to te­da mať do­pad na funkč­nosť a prí­stup­nosť na­šich strá­nok a slu­žieb, a mô­že sa stať, že všet­ky ale­bo časť na­šich slu­žieb ne­bu­dú úpl­ne funkč­né ale­bo ne­bu­dú pre Vás prí­stup­né.

Prí­jem­co­via osob­ných úda­jov v prí­pa­de, ak je mož­né on-li­ne iden­ti­fi­ká­to­ry po­va­žo­vať za osob­né úda­je

V prí­pa­doch, ke­dy je IP ad­re­su ale­bo co­okies po­treb­né po­va­žo­vať za osob­ný údaj, Vás in­for­mu­je­me o tom, že prí­jem­com Va­šich osob­ných úda­jov mô­žu byť na­ši spro­stred­ko­va­te­lia, a to spo­loč­nosť po­sky­tu­jú­ca nám web­hos­tin­go­vé služ­by v prí­pa­de web strán­ky www.​aut​ostr​ada.​sk: Web­sup­port, s.r.o. so síd­lom Sta­ré Grun­ty 12, Bra­ti­sla­va 841 04, IČO: 36 421 928  a Ing. Bo­ris Leš­čák so síd­lom Zim­ná 453/55, 059 01 Spiš­ská Be­lá, IČO: 50 451 171, kto­rý nám za­bez­pe­ču­je sprá­vu a gra­fic­kú úp­ra­vu web strán­ky.

Tiež sme po­vin­ní ich po­skyt­núť sú­dom, or­gá­nom čin­ným v trest­nom ko­na­ní, príp. or­gá­nom pre­jed­ná­va­jú­cim prie­stup­ky, resp. aj iným or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, ak nás na to v rám­ci ak nás v sú­la­de s vnút­ro­štát­nym prá­vom, resp. v sú­la­de s prá­vom Únie vy­zvú na po­skyt­nu­tie tých­to úda­jov, resp. ak si my uplat­ňu­je­me na­še ná­ro­ky v súd­nom ko­na­ní.

Od­ka­zy na iné we­bo­vé strán­ky

Ak náj­de­te na na­šich strán­kach lin­ky na iné in­ter­ne­to­vé strán­ky, pro­sím ne­za­bud­ni­te, že tie­to ma­jú vlast­ný spô­sob, roz­sah a typ co­okies, kto­ré po­u­ží­va­jú, a kto­ré bu­dú spra­cú­vať všet­ky úda­je, kto­ré na tých­to strán­kach po­skyt­ne­te. Od­po­rú­ča­me Vám, aby ste si pre­čí­ta­li a na­sta­vi­li co­okies na tých­to we­bo­vých strán­kach pred tým, než si ich za­čne­te pre­hlia­dať, prí­pad­ne ich pre­vádz­ko­va­te­ľom po­skyt­ne­te aké­koľ­vek úda­je.

_______________________________________________________________­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­__

*

Upo­ve­do­mu­je­me Vás vo vzťa­hu ku všet­kým vyš­šie uve­de­ným úče­lom spra­co­va­nia Va­šich osob­ných úda­jov, že v zmys­le Čl. 4 bo­du 9 Na­ria­de­nia sa or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci, kto­ré mô­žu pri­jať osob­né úda­je v rám­ci kon­krét­ne­ho zis­ťo­va­nia v sú­la­de s prá­vom Únie ale­bo prá­vom člen­ské­ho štá­tu, za prí­jem­cov ne­po­va­žu­jú. Na­priek to­mu Vás in­for­mu­je­me, že v rám­ci vý­ko­nu vy­šet­ro­va­cích prá­vo­mo­cí sme po­vin­ní po­skyt­núť, resp. sprí­stup­niť Va­še osob­né úda­je aj or­gá­nom čin­ným v trest­nom ko­na­ní, sú­dom, resp. or­gá­nom pre­jed­ná­va­jú­cim prie­stup­ky, (na zá­kla­de vý­zvy – mi­mo to­ho, ak si my uplat­ňu­je­me ne­ja­ké prá­va), Úra­du na ochra­nu osob­ných úda­jov SR, Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb, prí­pad­ne aj iným or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, ak nás v sú­la­de s vnút­ro­štát­nym prá­vom, resp. v sú­la­de s prá­vom Únie vy­zvú na po­skyt­nu­tie tých­to úda­jov.

Ce­z­hra­nič­ný pre­nos osob­ných úda­jov

In­for­mu­je­me Vás tiež, že ne­do­chá­dza k pre­no­su Va­šich osob­ných úda­jov do tre­tej kra­ji­ny (mi­mo EÚ) ale­bo me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cii. Ce­z­hra­nič­ný pre­nos úda­jov sa vy­ko­ná­va len do Poľ­skej re­pub­li­ky v roz­sa­hu vyš­šie uve­de­nom.