Náh­rad­ne die­ly do sta­veb­ných stro­jov

Náh­rad­né die­ly pre sta­veb­né stro­je sú po pr­vý krát v Au­to­se. Na za­čiat­ku sme zís­ka­li spo­lu­prá­cu so spo­loč­nos­ťa­mi: EXI­DE, COR­TE­CO, HENGST, BOSCH, WIX, FLED­GU­ARD, MANN FIL­TER. Da­li sme na dob­ré a osved­če­né znač­ky. Vďa­ka plod­nej spo­lu­prá­ci s do­dá­va­teľ­mi sme na­z­hro­maž­di­li bo­ha­tý sor­ti­ment, ur­če­ný pre mo­de­ly CB (3CX, 4CX) a Ca­ter­pil­lar (CAT), (428 a 432).

Po­nú­ka­me fil­tre, ole­je, ma­za­cie tu­ky a kva­pa­li­ny, aj na iné ty­py stro­jov JCB a CAT.

Sto­jí za zmien­ku, že pre­daj pro­duk­tov tej­to ka­te­gó­rie pred­chá­dzal ra­du špe­cia­li­zo­va­ných ško­le­ní pre za­mest­nan­cov Au­tos. Vďa­ka nim má­me na po­boč­kách od­bor­ní­kov, kto­rí po­sky­tu­jú od­bor­né zna­los­ti a po­ra­den­stvo na­šim zá­kaz­ní­kom. Spus­te­nie pre­da­ja náh­rad­ných die­lov pre sta­veb­né stro­je, vy­ža­do­va­lo ve­ľa ča­su a od­hod­la­nia. Uro­bi­li sme ďal­šie kro­ky aby sme roz­ší­ri­li pre­daj náh­rad­ných die­lov os­tat­ných zna­čiek. Ďal­ším kro­kom bu­de roz­ší­re­nie po­nu­ky náh­rad­ných die­lov pre mi­ni – rý­pad­lá.

Za­ru­ču­je­me: Veľ­ký vý­ber, od­bor­né po­ra­den­stvo, naj­lep­ších do­dá­va­te­ľov a at­rak­tív­ne ce­ny.

filtry-sk
hydraulika-sk
elektryka-sk
ramiona-sk
pict0140_0
naped-sk
silnik-sk
paliwo-sk
Oleje a mazivá
Pásy a pneumatiky
Lyžice, zuby, príslušenstvo
Náhradné diely pásov
chlodzenie-sk
hamulce-sk