Au­to­s­tra­da za­čí­na!

V Au­to­se od­štar­to­va­la tretia edí­cia be­ne­fit­né­ho prog­ra­mu s náz­vom „Au­to­s­tra­da“. V nej si na­ďa­lej bu­de­te môcť vy­mie­ňať svo­je bo­dy za dar­če­ky, kto­ré zís­ka­te za ná­ku­py u nás v Au­to­se.

V mo­ti­vač­nom prog­ra­me pre kli­en­tov fir­my Au­tos Slo­va­kia, s.r.o. sa va­še ná­ku­py na­hra­dia ki­lo­met­ra­mi/bod­mi, za kto­ré si ne­skôr mô­že­te na­kú­piť vy­bra­ný sor­ti­ment. Jed­no­du­cho sa za­re­gis­tru­je­te na www.​aut​ostr​ada.​sk. Vy­pl­ní­te úda­je, kto­ré sú po­treb­né pre re­gis­trá­ciu. Po úspeš­nom re­gis­tro­va­ní Vám skon­tro­lu­je­me správ­nosť vy­pl­ne­ných úda­jov. Ih­neď po re­gis­trá­cií ob­dr­ží­te email s vy­ge­ne­ro­va­ným prí­stu­pom na Váš účet. Od pr­vej re­gis­trá­cie už mô­že­te úspeš­ne zbie­rať bo­dy, kto­ré sa Vám bu­dú pri­pi­so­vať na Va­še kon­to raz me­sač­ne a to 15. deň v na­sle­du­jú­com me­sia­ci. Po pri­pí­sa­ní bo­dov ich mô­že­te ih­neď vy­užiť a na­ku­po­vať dar­če­ky.

 

 

Ak ste sa eš­te ne­za­re­gis­tro­va­li ale­bo má­te s tým­to kro­kom prob­lé­my, po­žia­daj­te o po­moc na­šich pra­cov­ní­kov na svo­jich pre­daj­ných po­boč­kách. Ak má­te prob­lé­my s pri­hlá­se­ním, ale­bo si ne­pa­mä­tá­te svo­je pri­hla­so­va­cie me­no ale­bo hes­lo. Po­u­ži­te ná­po­ve­du ale­bo vy­pl­ň­te kon­takt­ný for­mu­lár, v kto­rom Vám ná­sled­ne po­ra­dí­me ako si ob­no­viť hes­lo. Všet­kých kli­en­tov, kto­rí sa eš­te ne­prih­lá­si­li do na­šej Au­to­s­tra­dy a chce­li by vy­uží­vať náš be­ne­fit­ny prog­ram, pro­sím za­re­gis­truj­te sa na www.​aut​ostr​ada.​sk.

Au­to­s­tra­da to je 5 jed­no­du­chých kro­kov, aby ste ju moh­li vy­uží­vať.

 

Toh­to­roč­ná edí­cia Au­to­s­tra­dy bu­de tr­vať od 1. januára do 31. decembra 2021. Vše­obec­né ob­chod­né pod­mien­ky sú do­stup­né na www.​aut​ostr​ada.​sk

Po­zý­va­me Vás do na­šej Au­to­s­tra­dy!