In­fo o Va­šich prá­vach so sprac. Va­šich osob­ných úda­jov

Bliž­šie in­for­má­cie o Va­šich prá­vach v sú­vis­los­ti so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov v zmys­le Na­ria­de­nia Európ­ske­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2016/679 o ochra­ne fy­zic­kých osôb v sú­vis­los­ti so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hy­be tých­to úda­jov (ďa­lej len „Na­ria­de­nie“)
 
A) Prá­vo na prí­stup k úda­jom
 
Ako oso­ba, kto­rej osob­né úda­je spra­cú­va­me, má­te prá­vo zís­kať od nás ako pre­vádz­ko­va­te­ľa po­tvr­de­nie o tom, či sa spra­cú­va­jú osob­né úda­je, kto­ré sa Vás tý­ka­jú, a ak to­mu tak je, má­te prá­vo zís­kať prí­stup k tým­to osob­ným úda­jom a tie­to in­for­má­cie:
a. úče­ly spra­cú­va­nia;
b. ka­te­gó­rie dot­knu­tých osob­ných úda­jov;
c. prí­jem­co­via ale­bo ka­te­gó­rie prí­jem­cov, kto­rým bo­li ale­bo bu­dú Va­še osob­né úda­je po­skyt­nu­té, naj­mä prí­jem­co­via v tre­tích kra­ji­nách ale­bo me­dzi­ná­rod­né or­ga­ni­zá­cie;
d. ak je to mož­né, pred­po­kla­da­ná do­ba ucho­vá­va­nia osob­ných úda­jov ale­bo, ak to nie je mož­né, kri­té­riá na jej ur­če­nie;
e. exis­ten­cia prá­va po­ža­do­vať od ban­ky ako pre­vádz­ko­va­te­ľa opra­vu osob­ných úda­jov ale­bo ich vy­ma­za­nie ale­bo ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia, ale­bo prá­va na­mie­tať pro­ti ta­ké­mu­to spra­cú­va­niu;
f. prá­vo po­dať sťaž­nosť do­zor­né­mu or­gá­nu;
g. ak sa osob­né úda­je ne­zís­ka­li od Vás ako dot­knu­tej oso­by, aké­koľ­vek do­stup­né in­for­má­cie, po­kiaľ ide o ich zdroj;
h. exis­ten­cia au­to­ma­ti­zo­va­né­ho roz­ho­do­va­nia vrá­ta­ne pro­fi­lo­va­nia uve­de­né­ho a v tých­to prí­pa­doch as­poň zmys­lu­pl­né in­for­má­cie o po­u­ži­tom po­stu­pe, ako aj vý­zna­me a pred­po­kla­da­ných dô­sled­koch ta­ké­ho­to spra­cú­va­nia pre Vás ako dot­knu­tú oso­bu.
 
Ak nás o vyš­šie uve­de­né úda­je po­žia­da­te, my vám na zá­kla­de va­šej žia­dos­ti po­skyt­ne­me kó­piu osob­ných úda­jov, kto­ré o vás spra­cú­va­me. Za aké­koľ­vek ďal­šie kó­pie, o kto­ré po­žia­da­te, mô­že­me úč­to­vať pri­me­ra­ný po­pla­tok zod­po­ve­da­jú­ci ad­mi­ni­stra­tív­nym ná­kla­dom. Ak po­dá­te tú­to žia­dosť elek­tro­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, in­for­má­cie sa vám po­skyt­nú v bež­ne po­u­ží­va­nej elek­tro­nic­kej po­do­be, po­kiaľ ne­po­žia­da­te o iný spô­sob. Upo­zor­ňu­je­me Vás však, že prá­vo zís­kať kó­piu va­šich osob­ných úda­jov, ne­smie mať v sú­la­de s Čl. 15 ods. 4 Na­ria­de­nia ne­priaz­ni­vé dô­sled­ky na prá­va a slo­bo­dy iných.
Úče­ly, pred­po­kla­da­ná do­ba ucho­va­nia osob­ných úda­jov, ako aj prí­jem­co­via Va­šich osob­ných úda­jov pre jed­not­li­vé úče­ly spra­co­va­nia sú uve­de­né na tej­to we­bo­vej strán­ke. Va­še osob­né úda­je ne­za­sie­la­me me­dzi­ná­rod­ným or­ga­ni­zá­ciám a ani do tre­tích kra­jín v zmys­le Na­ria­de­nia.
 
B) Prá­vo na opra­vu
 
Po­kiaľ sa dom­nie­va­te, že sú o vás spra­co­vá­va­né ne­pres­né, ne­ak­tu­ál­ne ale­bo ne­ú­pl­né osob­né úda­je, má­te prá­vo po­ža­do­vať opra­vu spra­co­vá­va­ných osob­ných úda­jov. Má­te prá­vo na to, aby sme bez zby­toč­né­ho od­kla­du opra­vi­li ne­správ­ne osob­né úda­je, kto­ré sa vás tý­ka­jú. So zre­te­ľom na úče­ly spra­cú­va­nia má­te prá­vo na do­pl­ne­nie ne­ú­pl­ných osob­ných úda­jov, a to aj pro­stred­níc­tvom po­skyt­nu­tia do­pl­n­ko­vé­ho vy­hlá­se­nia.
 
C) Prá­vo na vý­maz (prá­vo na za­bud­nu­tie)
 
Za pod­mie­nok uve­de­ných v čl. 17 Na­ria­de­nia ste opráv­ne­ný po­ža­do­vať vý­maz svo­jich osob­ných úda­jov a Pre­vádz­ko­va­teľ je po­vin­ný bez zby­toč­né­ho od­kla­du vy­ma­zať va­še osob­né úda­je. O ta­ký­to vý­maz mô­že­te po­žia­dať naj­mä po­kiaľ: (i) Pre­vádz­ko­va­teľ osob­né úda­je už ne­pot­re­bu­je na úče­ly, pre kto­ré bo­li spra­co­vá­va­né, (ii) ak od­vo­lá­te sú­hlas, na zá­kla­de kto­ré­ho sa spra­cú­va­nie vy­ko­ná­va a sú­čas­ne, ak ne­exis­tu­je iný práv­ny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie, (iii) osob­né úda­je sa spra­co­vá­va­li ne­zá­kon­ne, (iv) osob­né úda­je mu­sia byť vy­ma­za­né, aby sa spl­ni­la zá­kon­ná po­vin­nosť pod­ľa prá­va Únie ale­bo prá­va člen­ské­ho štá­tu, kto­ré­mu Pre­vádz­ko­va­teľ pod­lie­ha, (iv) ak na­mie­ta­te pro­ti spra­cú­va­niu svo­jich osob­ných úda­jov, ak je spra­cú­va­nie z na­šej stra­ny za­lo­že­né na na­šom opráv­ne­nom zá­uj­me a ne­pre­va­žu­jú žiad­ne opráv­ne­né dô­vo­dy na spra­cú­va­nie ale­bo ke­dy­koľ­vek, ak na­mie­ta­te pro­ti spra­cú­va­niu osob­ných úda­jov, ak je ich spra­cú­va­nie za­lo­že­né na opráv­ne­nom zá­uj­me, kto­rým je tzv. pria­my mar­ke­ting na­šich to­va­rov a slu­žieb. Tiež vás upo­ve­do­mu­je­me o tom, že ak sme s va­ším sú­hla­som zve­rej­ni­li va­še osob­né úda­je a sme po­vin­ní ich v zmys­le vyš­šie uve­de­né­ho vy­ma­zať, so zre­te­ľom na do­stup­nú tech­no­ló­giu a ná­kla­dy na vy­ko­na­nie opat­re­ní pod­nik­ne­me pri­me­ra­né opat­re­nia, vrá­ta­ne tech­nic­kých opat­re­ní, aby sme in­for­mo­va­li os­tat­ných pre­vádz­ko­va­te­ľov, kto­rí vy­ko­ná­va­jú spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov, že dot­knu­tá oso­ba ich žia­da, aby vy­ma­za­li všet­ky od­ka­zy na tie­to osob­né úda­je, ich kó­piu ale­bo re­pli­ky. Tiež vás upo­ve­do­mu­je­me o tom, že nie sme po­vin­ní vy­ko­nať vý­maz va­šich osob­ných úda­jov na zá­kla­de va­šej žia­dos­ti v prí­pa­de, ak je spra­cú­va­nie po­treb­né na (a) na uplat­ne­nie prá­va na slo­bo­du pre­ja­vu a na in­for­má­cie; b) na spl­ne­nie zá­kon­nej po­vin­nos­ti, kto­rá si vy­ža­du­je spra­cú­va­nie pod­ľa prá­va Únie ale­bo prá­va člen­ské­ho štá­tu, kto­ré­mu pre­vádz­ko­va­teľ pod­lie­ha, ale­bo na spl­ne­nie úlo­hy re­a­li­zo­va­nej vo ve­rej­nom zá­uj­me ale­bo pri vý­ko­ne ve­rej­nej mo­ci zve­re­nej pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi; c) z dô­vo­dov ve­rej­né­ho zá­uj­mu v ob­las­ti ve­rej­né­ho zdra­via v sú­la­de s člán­kom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj člán­kom 9 ods. 3 Na­ria­de­nia; d) na úče­ly ar­chi­vá­cie vo ve­rej­nom zá­uj­me, na úče­ly ve­dec­ké­ho ale­bo his­to­ric­ké­ho vý­sku­mu či na šta­tis­tic­ké úče­ly po­kiaľ je prav­de­po­dob­né, že prá­vo na vý­maz zne­mož­ní ale­bo zá­važ­ným spô­so­bom sťa­ží do­sia­hnu­tie cie­ľov ta­ké­ho­to spra­cú­va­nia, ale­bo e) na pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie ale­bo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov.
 
D) Prá­vo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia
 
Ako dot­knu­tá oso­ba má­te prá­vo na to, aby Pre­vádz­ko­va­teľ ob­me­dzil spra­cú­va­nie va­šich osob­ných úda­jov, po­kiaľ: (i) ako dot­knu­tá oso­ba na­pad­ne­te správ­nosť spra­co­vá­va­ných osob­ných úda­jov, a to po­čas ob­do­bia umož­ňu­jú­ce­ho Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi ove­riť správ­nosť osob­ných úda­jov, (ii) spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov je pro­ti­zá­kon­né a vy ako dot­knu­tá oso­ba na­mie­ta­te pro­ti vy­ma­za­niu osob­ných úda­jov a žia­da­te na­mies­to to­ho ob­me­dze­nie ich po­u­ži­tia, (iii) Pre­vádz­ko­va­teľ už ne­pot­re­bu­je osob­né úda­je na úče­ly spra­cú­va­nia, ale po­tre­bu­je­te ich vy ako dot­knu­tá oso­ba na pre­uká­za­nie, uplat­ňo­va­nie ale­bo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov a (iv) a po­kiaľ na­mie­ta­te ako dot­knu­tá oso­ba vo­či spra­cú­va­niu osob­ných úda­jov na pod­kla­de tzv. opráv­ne­né­ho zá­uj­mu, a to až do ove­re­nia, či opráv­ne­né dô­vo­dy na stra­ne pre­vádz­ko­va­te­ľa pre­va­žu­jú nad va­ši­mi opráv­ne­ný­mi dô­vod­mi.
 
Ak sa spra­cú­va­nie va­šich osob­ných úda­jov ob­me­dzi­lo, ta­ké­to osob­né úda­je sa s vý­nim­kou ucho­vá­va­nia spra­cú­va­jú len s va­šim sú­hla­som ako dot­knu­tej oso­by, ale­bo na pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie ale­bo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov, ale­bo na ochra­nu práv inej fy­zic­kej ale­bo práv­nic­kej oso­by, ale­bo z dô­vo­dov dô­le­ži­té­ho ve­rej­né­ho zá­uj­mu Únie ale­bo člen­ské­ho štá­tu. Ak ste ako dot­knu­tá oso­ba do­siah­li ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia svo­jich osob­ných úda­jov, je Pre­vádz­ko­va­teľ po­vin­ný in­for­mo­vať vás o sku­toč­nos­ti, že bu­de ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia zru­še­né a to pred tým, ako sa tak má stať.
 
E) Prá­vo na in­for­má­ciu o prí­jem­coch v sú­la­de s Čl. 19 Na­ria­de­nia
 
Ako dot­knu­tá oso­ba má­te prá­vo po­ža­do­vať in­for­má­ciu o tom, kto­rých prí­jem­cov sme my ako pre­vádz­ko­va­teľ in­for­mo­va­li o tom, že doš­lo k opra­ve, vý­ma­zu ale­bo ob­me­dze­niu spra­cú­va­nia va­šich osob­ných úda­jov, po­kiaľ sa to ne­uká­za­lo ako ne­mož­né ale­bo si to ne­vy­ža­do­va­lo ne­pri­me­ra­né úsi­lie.
 
F) Prá­vo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov
 
V prí­pa­de, ak je spra­co­vá­va­nie osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­né (i) na zá­kla­de váš­ho sú­hla­su ako dot­knu­tej oso­by, ale­bo (ii) je vy­ko­ná­va­né za úče­lom pl­ne­nia zmluv­ných po­vin­nos­tí (t.j. na zá­kla­de uzat­vo­re­nej zmlu­vy) a sú­čas­ne sa spra­co­vá­va­nie va­šich osob­ných úda­jov ako dot­knu­tej oso­by vy­ko­ná­va au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi pros­tried­ka­mi a zá­ro­veň je to tech­nic­ky mož­né, má­te ako dot­knu­tá oso­ba prá­vo zís­kať osob­né úda­je, kto­ré sa vás tý­ka­jú a kto­ré ste nám po­skyt­li v štruk­tú­ro­va­nom, bež­ne po­u­ží­va­nom a stro­jo­vo či­ta­teľ­nom for­má­te a zá­ro­veň má­te prá­vo pria­mo pre­niesť tie­to osob­né úda­je ďal­šie­mu pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi bez to­ho, aby sme sa to­mu akým­koľ­vek spô­so­bom brá­ni­li. Uplat­ňo­va­ním toh­to prá­va nie je dot­knu­té Va­še prá­vo na vý­maz úda­jov pod­ľa Čl. 17 Na­ria­de­nia. Tiež vás upo­ve­do­mu­je­me o tom, že vý­kon toh­to prá­va ne­smie mať ne­priaz­ni­vé dô­sled­ky na prá­va a slo­bo­dy iných.
Pre­vádz­ko­va­teľ ne­za­mýš­ľa pre­ná­šať va­še osob­né úda­je do tre­tích kra­jín.
 
G) Prá­vo vzniesť ná­miet­ku (na­mie­tať) pro­ti spra­cú­va­niu
 
Má­te prá­vo ke­dy­koľ­vek na­mie­tať pro­ti spra­cú­va­niu osob­ných úda­jov, kto­ré sa vy­ko­ná­va na spl­ne­nie úlo­hy re­a­li­zo­va­nej vo ve­rej­nom zá­uj­me ale­bo pri vý­ko­ne ve­rej­nej mo­ci zve­re­nej pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi, ale­bo ak je spra­cú­va­nie ne­vy­hnut­né na úče­ly opráv­ne­ných zá­uj­mov, kto­ré sle­du­je pre­vádz­ko­va­teľ ale­bo tre­tia stra­na. V ta­kých­to prí­pa­doch vy­ko­ná­me po­sú­de­nie, či opráv­ne­né zá­uj­my na­šej spo­loč­nos­ti pre­va­žu­jú nad dô­vod­mi, kto­ré ste uvied­li vo svo­jej ná­miet­ke.
Ak sa Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú na úče­ly ve­dec­ké­ho ale­bo his­to­ric­ké­ho vý­sku­mu, či na šta­tis­tic­ké úče­ly, má­te prá­vo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa kon­krét­nej si­tu­ácie pro­ti spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov, kto­ré sa Vás tý­ka. Ne­smie­me ďa­lej spra­cú­vať va­še osob­né úda­je, po­kiaľ ne­pre­uká­že­me ne­vy­hnut­né opráv­ne­né dô­vo­dy na ich spra­cú­va­nie, kto­ré pre­va­žu­jú nad va­ši­mi zá­uj­ma­mi, prá­va­mi a slo­bo­da­mi ako dot­knu­tej oso­by, ale­bo exis­tu­jú dô­vo­dy na pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie ale­bo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov.
 
Ak sa Va­še osob­né úda­je spra­cú­va­jú na úče­ly pria­me­ho mar­ke­tin­gu z dô­vo­du opráv­ne­né­ho zá­uj­mu na­šej spo­loč­nos­ti, má­te prá­vo ke­dy­koľ­vek na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa kon­krét­nej si­tu­ácie pro­ti spra­cú­va­niu osob­ných úda­jov, kto­ré sa vás tý­ka­jú a osob­né úda­je sa už po­tom na úče­ly pria­me­ho mar­ke­tin­gu ne­smú spra­cú­vať.
 
H) Prá­vo od­vo­lať sú­hlas
 
Po­kiaľ ste ako dot­knu­tá oso­ba ude­li­li Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov, má­te prá­vo ta­ký­to sú­hlas ke­dy­koľ­vek od­vo­lať a to ta­kým spô­so­bom, akým bol sú­hlas ude­le­ný, naj­mä však pí­som­ným ozná­me­ním Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi. Od­vo­la­nie sú­hla­su ne­má vplyv na zá­kon­nosť do­te­raj­šie­ho spra­co­va­nia va­šich osob­ných úda­jov Pre­vádz­ko­va­te­ľom.
 
I) Prá­vo po­dať sťaž­nosť do­zor­né­mu or­gá­nu
 
Po­kiaľ sa dom­nie­va­te, že pri spra­co­va­ní osob­ných úda­jov doš­lo k po­ru­še­niu práv­nych pred­pi­sov na úse­ku ochra­ny osob­ných úda­jov, ste opráv­ne­ný po­dať sťaž­nosť do­zor­né­mu or­gá­nu. Na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky je tým­to do­zor­ným or­gá­nom Úrad pre ochra­nu osob­ných úda­jov Hra­nič­ná 12, 820 07 Bra­ti­sla­va 27, web: https://​dat​apro​tect​ion.​gov.​sk/​uoou/, e-mail: stat­ny.​dozor@​pdp.​gov.​sk , tel. č.: +421 /2/ 3231 3214.
 
J) In­for­má­cia o tom, či je po­sky­to­va­nie osob­ných úda­jov zá­kon­nou ale­bo zmluv­nou po­žia­dav­kou, ale­bo po­žia­dav­kou, kto­rá je po­treb­ná na uzav­re­tie zmlu­vy, a či je dot­knu­tá oso­ba po­vin­ná po­skyt­núť osob­né úda­je, ako aj mož­né ná­sled­ky ne­pos­kyt­nu­tia tých­to úda­jov
 
Pre­vádz­ko­va­teľ spra­cú­va osob­né úda­je bez sú­hla­su dot­knu­tej oso­by v prí­pa­de ak:
a) spra­cú­va­nie je ne­vy­hnut­né na pl­ne­nie zmlu­vy, kto­rej zmluv­nou stra­nou je dot­knu­tá oso­ba, ale­bo aby sa na zá­kla­de žia­dos­ti dot­knu­tej oso­by vy­ko­na­li opat­re­nia pred uzat­vo­re­ním zmlu­vy – vte­dy sa jed­ná o tzv. zmluv­nú po­žia­dav­ku na po­skyt­nu­tie osob­ných úda­jov (resp. po­žia­dav­ku, kto­rá je po­treb­ná na uzat­vo­re­nie zmlu­vy) a dot­knu­tá oso­ba úda­je ne­mu­sí Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi zo zá­ko­na po­skyt­núť s tým, že be­rie na ve­do­mie, že v ta­kom prí­pa­de ne­mô­že dôjsť k uzat­vo­re­niu zmlu­vy s Pre­vádz­ko­va­te­ľom.
b) spra­cú­va­nie je ne­vy­hnut­né na spl­ne­nie zá­kon­nej po­vin­nos­ti pre­vádz­ko­va­te­ľa – v ta­kom prí­pa­de je po­skyt­nu­tie osob­ných úda­jov zá­kon­nou po­žia­dav­kou a dot­knu­tá oso­ba ich mu­sí po­skyt­núť (osob­né úda­je sa vte­dy spra­cú­va­jú aj bez sú­hla­su dot­knu­tej oso­by)
c) spra­cú­va­nie je ne­vy­hnut­né na úče­ly opráv­ne­ných zá­uj­mov, kto­ré sle­du­je pre­vádz­ko­va­teľ ale­bo tre­tia stra­na, s vý­nim­kou prí­pa­dov, keď nad ta­ký­mi­to zá­uj­ma­mi pre­va­žu­jú zá­uj­my ale­bo zá­klad­né prá­va a slo­bo­dy dot­knu­tej oso­by, kto­ré si vy­ža­du­jú ochra­nu osob­ných úda­jov, naj­mä ak je dot­knu­tou oso­bu die­ťa – v ta­kom­to prí­pa­de spra­cú­va­me va­še osob­né úda­je aj bez váš­ho sú­hla­su, av­šak mô­že­te v sú­la­de s Čl. 21 Na­ria­de­nia ke­dy­koľ­vek na­mie­tať ich spra­cú­va­nie (viď text vyš­šie)
 
To, či sa v jed­not­li­vých prí­pa­doch po­skyt­nu­tia osob­ných úda­jov zo stra­ny vás ako dot­knu­tej oso­by jed­ná o zá­kon­nú ale­bo zmluv­nú po­žia­dav­ku, vy­plý­va z jed­not­li­vých práv­nych zá­kla­dov spra­cú­va­nia, kto­ré sú uve­de­né oso­bit­ne pri kaž­dom úče­le spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov.
 
V prí­pa­de, ak spra­cú­va­me va­še osob­né úda­je bez váš­ho sú­hla­su z dô­vo­du, že nám tú­to po­vin­nosť ukla­dá zá­kon, ste v tých­to prí­pa­doch v tých­to prí­pa­doch po­vin­ní po­skyt­núť nám zá­ko­nom po­ža­do­va­né osob­né úda­je. V prí­pa­de, ak nám ich od­miet­ne­te po­skyt­núť, bu­de­me mu­sieť po­stu­po­vať v sú­la­de s usta­no­ve­nia­mi oso­bit­ných práv­nych pred­pi­sov.
 
K) Exis­ten­cia au­to­ma­ti­zo­va­né­ho in­di­vi­du­ál­ne­ho roz­ho­do­va­nia, vrá­ta­ne pro­fi­lo­va­nia
 
Dá­va­me všet­kým na­šim kli­en­tom na ve­do­mie, že v sú­vis­los­ti so spra­co­va­ním ich osob­ných úda­jov ne­vy­ko­ná­va­me au­to­ma­ti­zo­va­né in­di­vi­du­ál­ne roz­ho­do­va­nie, vrá­ta­ne pro­fi­lo­va­nia, v rám­ci žiad­ne­ho úče­lu spra­co­va­nia va­šich osob­ných úda­jov.