Práca u nás

Hľa­dá­me vhod­ných par­tne­rov pre ob­chod­nú spo­lu­prá­cu. Po­nú­ka­me mož­nosť stať sa na­šim par­tne­rom. S pod­po­rou a po­mo­cou osved­če­ných fran­chi­se kon­cep­tov AU­TOS mô­žeš usku­toč­niť svoj sen o vlast­nom biz­ni­se. Ak máš chuť pod­ni­kať ale­bo už pod­ni­káš a uva­žu­ješ o roz­ší­re­ní – ne­vá­haj nás kon­tak­to­vať, ale­bo sa pri­daj do tí­mu na­šich kva­li­fi­ko­va­ných za­mest­nan­cov a vy­uži svoj po­ten­ciál.

Po­kiaľ chce­te roz­ší­riť svo­je schop­nos­ti, zís­kať no­vé po­znat­ky a po­die­ľať sa na na­šom spo­loč­nom úspe­chu, za­šli­te nám svoj ži­vo­to­pis na email: info@​autos.sk