Mi­nu­lý ví­kend sa Vy­so­ké Tat­ry za­pla­vi­li zá­kaz­ník­mi fir­my Au­tos Slo­va­kia. Hlav­ným dô­vo­dom bo­la vďa­ka za spo­lu­prá­cu, kto­rá už tr­vá 10 ro­kov. Au­tos po­boč­ky sa na slo­ven­skom tr­hu dy­na­mic­ky roz­ví­ja­jú. Pr­vá z nich bo­la v ro­ku 2009, po sied­mich ro­koch na­rás­tol ich po­čet už na de­sať. Je to vďa­ka dob­rej spo­lu­prá­ci, dô­ve­re a sym­pa­tiám na­šich zá­kaz­ní­kov. Au­tos Slo­va­kia zís­ka­la no­vých par­tne­rov a roz­ši­ru­je svo­ju pô­sob­nosť a vý­znam na slo­ven­skom tr­hu. 26. ja­nu­ára Sta­rý Smo­ko­vec v srd­ci slo­ven­ských Tat­rách pri­ví­tal svo­jich hos­tí . Ve­čer za­čal prí­ho­vo­rom ko­na­te­ľov a ďa­lej ho uvá­dzal šar­mant­náRead More
Do­nes nám na po­boč­ku sta­ré brz­do­vé str­me­ne znač­ky KNORR, HAL­DEX, WAB­CO, ME­RI­TOR a do­sta­neš za nich 75 €!  Read More
Aby ste moh­li vy­užiť bez­plat­nú kon­tro­lu aku­mul­áto­ra znač­ky EXI­DE, mu­sí­te ho mať od nás za­kú­pe­ný a po­tom už mô­že­te prí­sť na ho­cik­to­rú po­boč­ku Au­tos a aku­mu­lá­tor bu­de skon­tro­lo­va­ný.Read More

Posted On apríl 5, 2019 By In Aktuality

No­vé svet­lá FRIS­TOM

Príď­te sa po­zrieť na na­še po­boč­ky a vy­ber­te si zo ši­ro­kej po­nu­ky sve­tiel znač­ky FRIS­TOMRead More