S potešením Vám oznamujeme, že sme pre vás rozšírili našu ponuku. Tentoraz sa na pultoch obchodov Autos objavili produkty novej značky – HACO TAIL LIFT PARTS. Je to európsky líder s viac ako 30 ročnými skúsenosťami v oblasti náhradných dielov pre nakladacie plošiny (sklápacie čelá). V našej ponuke nájdete 330 najobľúbenejších náhradných dielov pre nakladacie plošiny Ama, Anteo, Bar Cargolift, Dautel, Dhollandia, MBB-Palfinger, Ratcliff, Sorensen a Zepro. Pre viac informácií navštívte, alebo kontaktujte naše pobočky.Read More
Informator č.46Read More
Informator 44 by Anonymous pSnqcVLal on ScribdRead More
Mi­nu­lý ví­kend sa Vy­so­ké Tat­ry za­pla­vi­li zá­kaz­ník­mi fir­my Au­tos Slo­va­kia. Hlav­ným dô­vo­dom bo­la vďa­ka za spo­lu­prá­cu, kto­rá už tr­vá 10 ro­kov. Au­tos po­boč­ky sa na slo­ven­skom tr­hu dy­na­mic­ky roz­ví­ja­jú. Pr­vá z nich bo­la v ro­ku 2009, po sied­mich ro­koch na­rás­tol ich po­čet už na de­sať. Je to vďa­ka dob­rej spo­lu­prá­ci, dô­ve­re a sym­pa­tiám na­šich zá­kaz­ní­kov. Au­tos Slo­va­kia zís­ka­la no­vých par­tne­rov a roz­ši­ru­je svo­ju pô­sob­nosť a vý­znam na slo­ven­skom tr­hu. 26. ja­nu­ára Sta­rý Smo­ko­vec v srd­ci slo­ven­ských Tat­rách pri­ví­tal svo­jich hos­tí . Ve­čer za­čal prí­ho­vo­rom ko­na­te­ľov a ďa­lej ho uvá­dzal šar­mant­náRead More

Posted On apríl 5, 2019 By In Aktuality

Novinky zo sveta svetiel od DEPO

Ši­ro­ká po­nu­ka sve­tiel znač­ky DE­PO pre ná­klad­né au­to­mo­bi­ly v sie­ti Au­tos.Read More
Po­zý­va­me Vás na pre­zre­tie ši­ro­kej po­nu­ky pro­duk­tov do­stup­ných v sie­ti pre­da­ja Au­tos. Pri­pra­vi­li sme pre Vás 10 ka­ta­ló­gov s rôz­ny­mi pro­duk­ta­mi vo for­má­te pdf.Read More